Search Result of "ความชื้นสัมพัทธ์"

About 82 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศแยกส่วน HFC-32 ที่ติดตั้งเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนภายใต้สภาวะความชื้นสัมพัทธ์ที่แตกต่างกัน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอำนาจ ชะเวรัมย์

แหล่งทุน:โครงการสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านอนุรักษ์พลังงาน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345