Search Result of "ความชอบ"

About 139 results
Img

งานวิจัย

แผนผังความชอบของผลิตภัณฑ์ถนอมผิว (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

แผนผังความชอบของผลิตภัณฑ์ถนอมผิว (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img

งานวิจัย

การทดสอบความชอบแบบคู่: ความสัมพันธ์ระหว่าง ความชอบในตัวสินค้า, แนวโน้มการซื้อสินค้า และ การนำสินค้าที่ได้รับแจกกลับบ้าน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf. Michael O'Mahony

แหล่งทุน:Davis Sensory Science Foundation และ บริษัท เป๊บซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความจำเพาะทางนิเวศวิทยาและความชอบของชนิดพืชอาศัยต่อการเป็นแมลงรุกรานต่างถิ่นของมอดแอมโบรเซีย (2012)

หัวหน้าโครงการ:Naoto Kamata

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgNaoto Kamata, Imgรศ.ดร.ไสว บูรณพานิชพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการทดสอบความชอบของผู้บริโภค (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf.Michael O'Mahony

แหล่งทุน:Davis Sensory Science Foundation

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ของความสุกแก่ของทุเรียนพันธ์หมอนทองกับความชอบของนักท่องเที่ยวชาวจีน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเจริญ ขุนพรม, Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, Imgนายยศพล ผลาผล

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสเกลความชอบสำหรับคนไทย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

แผนภาพความชอบของผลิตภัณฑ์ข้าวแตนที่มีจำหน่ายในทางการค้า (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร ประจำปี ๒๕๕๗

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

1234567