Search Result of "ความฉลาดทางอารมณ์"

About 79 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันสื่อ และความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ผลของโปรแกรมกลุ่มสัมพันธ์ต่อความฉลาดทางอารมณ์ (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
1234