Search Result of "ความงอกของเมล็ดพันธุ์"

About 53 results
Img

งานวิจัย

การศึกษาการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้น้สกัดมูลสุกร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์หญ้าสนาม ‘Seaspray’ ด้วยวิธี Seed priming (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์พริกด้วยวิธี Osmopriming (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การทำลายการพักตัวและการกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์บวบหอม (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
123