Search Result of "ความคิด"

About 294 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

“English @ Christian: เปิดหน้าต่างความคิดภาษาอังกฤษ” (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Suphatra Sucharitrak, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านความคิดสร้างสรรค์ (2021)

ผลงาน:ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราฉีดพ่นกับการตกสัมผัสของละอองสารที่ฉีดพ่นด้วยอากาศยานไร้คนขับ

นักวิจัย: Imgกนกวรรณ ศรนารายณ์ Imgสรวิศ รอดทัพ Imgกรรณิการ์ ครุฑจอน Imgดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทรางวัลโครงงานความคิดสร้างสรรค์ ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 17 (2011)

ผลงาน:การศึกษาเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบชนิดติดตั้งวาล์วกันกลับในตู้อบกล้วย

นักวิจัย: Imgนางสาวแก้วกานต์ พวงสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นเข้าภาพจัดงาน

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลดีเด่นอันดับ 1 จากการประกวดโครงการ “ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 หรือ Sci & Tech Initiative and Sustainability Award (STISA) (2012)

ผลงาน:การศึกษาเบื้องต้นการประเมินคุณภาพการรับซื้อปลาทูน่าด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) Spectroscopy

นักวิจัย: Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์ Imgศุทธหทัย โภชนากรณ์

Doner:สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพํฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาโดยใช้แผนที่ความคิด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

spiritual wellness in organization under Buddhism paradigm (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการจัดการ

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานทางวิชาการภายใต้แนวความคิด "Creativity's Value and Innovation" (2017)

ผลงาน:นักลงทุนสถาบันกับการตกแต่งกำไรผ่านการสร้างรายการธุรกิจ:ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นักวิจัย: Imgศิริพรรณ ศุภรทวี Imgดร.สุชาดา เจียมสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Img
12345678910...