Search Result of "ความคาดหวัง"

About 280 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความคาดหวังของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:นายประทีป รูปเหมาะดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, Imgนายประทีป รูปเหมาะดี

แหล่งทุน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อสมรรถนะของครูปฐมวัย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววสพร นิชรัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจุไรพร รอดเชื้อ

แหล่งทุน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความรู้และความคาดหวังต่อโทรทัศน์ดิจิตอลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร (2014)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวญาฎา ศรีวิฑูรย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวญาฎา ศรีวิฑูรย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
12345678910...