Search Result of "ความคาดหวัง"

About 288 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความคาดหวังของชาวต่างชาติที่มีต่อการเรียนรู้ภาษาไทยในสถาบันอุดมศึกษาเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการต่อคุณภาพเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัย ภาควิชานิทเศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

Img

งานวิจัย

“คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาสื่อสารมวลชนตามความคาดหวังของผู้ประกอบการด้านสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัล” (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กฤษฎา ทวีศักดิ์ศรี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวัลลภา จันทรดี, อาจารย์, Imgดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, อาจารย์, Imgนางนัดดาวดี นุ่มนาค, อาจารย์, Imgดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุดอุดหนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2558 (รอบที่ 3)และงบประมาณเงินรายได้ ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หมวดงบอุดหนุนวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
12345678910...