Search Result of "ความคล่องแคล่วว่องไว"

About 49 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างบันไดลิงอัจริยะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของคนไทยในศตรววษที่ 21 (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณัฐชนนท์ ซังพุก, อาจารย์, Imgดร.สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์, Imgนายชาติชาย อมิตรพ่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgคธาวุธ ศรียา, Imgจตุรงค์ เหมรา, Imgณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์, Imgประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, Imgมยุรี ถนอมสุข, Imgยอดฟ้า มีมานาน, Imgวาสนา คุณาอภิสิทธิ์, Imgศิราวิฒษ์ อัครนิจปิยฉัตร, Imgสมิช บัตรเจริญ, Imgสุพรทิพย์ พูพะเนียด, Imgอำนวย สอิ้งทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

123