Search Result of "คล้า"

About 88 results
Img
Img

ที่มา:จามจุรีวิชาการ 100ปีวิศวฯจุฬาฯ 2556 การประชุมวิชาการวิจัยหน่วยงานสำหรับบุคลาการสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:สไลด์เนื้อเยื่อถาวรของกระเพาะอาหารจากน้้ายาคงสภาพ 3 ชนิด ที่มีผลต่อความคงทนของการติดสี H& E

Img

Researcher

นาย สุรชัย เปี่ยมคล้า

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตสัตว์

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของชนิดสัตว์ขนาดเล็กกลุ่มโรติเฟอร์ คลาโดเซอแรนและโคพีพอด ในพรุ ประเทศไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgภู

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการขาดน้ำและความเข้มแสงต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและคุณภาพของคล้า

ผู้เขียน:Imgคณิณ รุ่งวัฒนา

ประธานกรรมการ:Imgดร.คณพล จุฑามณี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาครั้งที่ 1 คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำเสียโดยแฝก พุทธรักษา คล้า และกก กรณีศึกษา: น้ำทิ้งจากโรงอาหาร

Img
Img

Researcher

ดร. จรัสวัน วารกานนท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมี, ชีววิทยาโมเลกุล

Resume

Img
Img
12345