Search Result of "คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า"

About 46 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสั่นพ้องทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและค่าคิวแฟกเตอร์ของโพรงตัวนำยิ่งยวดแบบทรงกลมซึ่งถูกเติมด้วยสารไครอล (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เด่นชัย วรเศวต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศ.ดร. โมไนย ไกรฤกษ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย - โครงการ: เทคโนโลยีสายอากาศ สัญญาเลขที่ RTA 4880002

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:Colourway

หัวเรื่อง:วัสดุสิ่งทอสําหรับการป้องกันหรือการกําบังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตอนจบ: ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

Img

ที่มา:Colourway

หัวเรื่อง:วัสดุสิ่งทอสําหรับการป้องกันหรือการกําบังคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

123