Search Result of "คลื่นเสียงความถี่สูง"

About 50 results
Img

งานวิจัย

การล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgธัศวินทร์ ยิ้มละมัย, Imgพวงแก้ว เตชะภัทร

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

การประชุมวิชาการ

การล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sirichai Songsermpong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การล้างผักและผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (2008)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sirichai Songsermpong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

จลนพลศาสตร์การลดลงของสารพิษตกค้างในการล้างผักด้วยเครื่องล้างด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดนำร่อง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวิชชวัทธิ์ จิราณิชวัฒน์

แหล่งทุน:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)กับสถาบันการศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การล้างผักด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงในระดับนำร่อง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

แหล่งทุน:โครงการการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกับสถาบันการศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

Bronze prize (2016)

ผลงาน:การเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มอบแห้งผลไม้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและไมโครเวฟในเชิงพาณิชยื

นักวิจัย: Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์ Imgดร ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

Doner:Taipei International Invention Show and Technomart

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

Special award (2016)

ผลงาน:การเพิ่มประสิทธิภาพการแช่อิ่มอบแห้งด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงและไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์

นักวิจัย: Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์ Imgดร ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต

Doner:Taiwan International Invention Award Winners Association

123