Search Result of "คลองเตย"

About 20 results
Img
Img

ที่มา:บริษัทน้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาขน) 164 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

หัวเรื่อง:การทำวิจัยพัฒนาระบบงานอ้อย: โรงงานน้ำตาลครบุรี (RDSPS:KBS)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:บริษัท ซีอีแอล เอ็นไวรอนเม้นส์ จำกัด

หัวเรื่อง:การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการมาร์เก็ตเรสซิเดนซ์ สุขุมวิท 24 ตั้งอยู่บริเวณ ซอยสุขุมวิท 24 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตคลองเตยต่อการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgกฤติชัย เพ็ญศิริ

ประธานกรรมการ:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

กรรมการวิชาเอก:Imgลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต

กรรมการวิชารอง:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสื่อสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตคลองเตย

ผู้เขียน:Imgสินีนุช วิบูลรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติต่องานพัฒนาชุมชน การเสริมสร้างพลังชุมชน และผลการปฏิบัติงานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนในชุมชนคลองเตย

ผู้เขียน:Imgสุริยา บุตรพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาชุมชนและการออกแบบชุมชนเมือง Community Development and Urban Design, กระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม Participatory design, Architecture and Empowerment, Social Housing, Co-operative Housing

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสพยาบ้าของเยาวชนชุมชนแออัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร:ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจท่าเรือกองบังคับการตรวจน้ำ

ผู้เขียน:Imgอตินันท์ นุชนารถ

ประธานกรรมการ:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจุรี สุวรรณพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจิรัชย์ สุขะเกตุ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการป้องกันการแพร่ระบาดยาบ้า ในชุมชนแออัดคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgอภิชาติ โพธิจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

กรรมการวิชาเอก:Imgสากล สถิตวิทยานันท์

กรรมการวิชารอง:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของประชาชนต่อระบบตู้แดง : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสมเกียรติ สีมาคุปต์

ประธานกรรมการ:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

กรรมการวิชารอง:Imgไฉไล ศักดิวรพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อการปกครองท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร : ศึกษากรณีผู้ประกอบการในเขตคลองเตย

ผู้เขียน:ImgChalieo VITOORAPAKORN

ประธานกรรมการ:Imgนครินทร์ เมฆไตรรัตน์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ วันทะนะ

กรรมการวิชารอง:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นางสาว สุธิดา สัตยากร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Built environment and human health, Sustainable built environment, Asian and Southeast Asian architectural study

Resume

Img

Researcher

ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีและประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก, การออบแบบสถาปัตยกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Historic Preservation, History/Theory , Architectural Development, Relationship between old and new built environment, historical, cultural and social issues in architecture

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาและความต้องการด้านการเรียน สังคม และส่วนตัว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนใน สังกัดกรุงเทพมหานคร เขตชุมชนแออัดคลองเตย

ผู้เขียน:Imgสาธินี เริงศาสตร์

ประธานกรรมการ:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมศักดิ์ วิราพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของประชาชนในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปีพุทธศักราช 2548

ผู้เขียน:ImgAnnop PHATANAPONSUKHUM

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf