Search Result of "ครูเกษตร"

About 32 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

ทิศทางและแนวโน้มการผลิตครูเกษตรของประเทศไทยในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2558-2567) (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของครูเกษตรที่มีต่อองค์กรวิชาชีพครู

ผู้เขียน:Imgเสาวนิตย์ อินาลา

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgShana Wannoon

กรรมการวิชารอง:Imgวิทยา สาธรวิริยะพงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานวิจัยคุณภาพระดับดีเด่น (2016)

ผลงาน:เจตคติต่อวิชาชีพครูเกษตรของนิสิตฝึกสอน สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักวิจัย: Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพของครูเกษตร ในการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นวิชางานเกษตร สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน:Imgสุภาวดี จันโทศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล*

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการสอนของครูเกษตรที่เอื้ออำนวยต่อมาตรฐานการศึกษาของผู้เรียน

ผู้เขียน:Imgสุภาพร หนูทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับ ผลการปฏิบัติงานของครูเกษตรในโรงเรียน มัธยมศึกษา เขตการศึกษา 6

ผู้เขียน:Imgกิตติวรรณ เข็มวงศ์ทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เกษม พิลึก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เปรียบเทียบความรู้ในวิชาชีพครูของครูเกษตรที่มีวุฒิและไม่มีวุฒิครู ในวิทยาลัยเกษตรกรรมภาคกลาง

ผู้เขียน:Imgวิวัฒน์ เลาหสุรโยธิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางจิตราพรรณ พิลึก, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนให้กับนิสิตครูสาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูโดยใช้การวิจัยเป็นฐานสำหรับหลักสูตรครูเกษตร 5 ปี

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของระบบการนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยใช้การวิจัยเป็นฐานสำหรับหลักสูตรครูเกษตร 5 ปี

12