Search Result of "ครูอาชีวศึกษา"

About 29 results
Img
Img

งานวิจัย

ครูอาชีวศึกษา (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับครูอาชีวศึกษา (2010)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

อนาคตภาพของครูอาชีวศึกษาไทยในทศวรรษหน้า (2019)

ผู้แต่ง:ImgDr.autumporn intachak, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อนาคตภาพครูอาชีวศึกษาในทศวรรษหน้า (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทุมพร อินทจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์เส้นทางความสำเร็จในวิชาชีพครูอาชีวศึกษา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนวิจัยเงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน กับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:ภาควิชาอาชีวศึกษา และคณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อในความมีประสิทธิภาพโดยรวม ความพึงพอใจในงาน ผลการปฏิบัติงาน กับความเครียดในงานของครูอาชีวศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

ดร. อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การประเมิน สถิติวิเคราะห์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม

Resume

12