Search Result of "ครูปฐมวัย"

About 44 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อสมรรถนะของครูปฐมวัย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววสพร นิชรัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจุไรพร รอดเชื้อ

แหล่งทุน:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคู่มือการเรียนรู้เท่าทันสื่อสำหรับครูปฐมวัย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.)สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อสมรรถนะครูปฐมวัย (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ที่มา:การวิจัยรับใช้ชุมชน สร้างสังคมฐานความรู้

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อสมรรถนะครูปฐมวัย

Img

ที่มา:ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อสมรรถนะครูปฐมวัย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววสพร นิชรัตน์, อาจารย์

123