Search Result of "ครู"

About 1644 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครูในโรงเรียน (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.surin Xoomsai Na Ayudhya, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

บทบาทของครูคณิตศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วารสารสมคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:จากการสอนทางภาษาต่างประเทศสู่การทำวิจัยปฏฺบัติในชั้นเรียนการ

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการบริหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง บทบาทครูสุขศึกษา พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยในสถานศึกษา

หัวเรื่อง:การลงทุนด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

Img

ที่มา:การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ในโอกาสวันครูโลก

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตครู หลักสูตร 5 ปี

Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ใบประกาศเกียรติคุณโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556 ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ (2013)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลือดจระเข้แคปซูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นักวิจัย: Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์ Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะกรรมการโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. 2556 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา (2 กันยายน 2556)

12345678910...