Search Result of "ครู"

About 1669 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การจัดการเรียนรู้รายวิชาชีพครูในโรงเรียน (2016)

ผู้แต่ง:ImgDr.surin Xoomsai Na Ayudhya, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

บทบาทของครูคณิตศาสตร์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 (2018)

ผู้แต่ง:ImgDr.Wandee Kasemsukpipat, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารสมคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:จากการสอนทางภาษาต่างประเทศสู่การทำวิจัยปฏฺบัติในชั้นเรียนการ

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการบริหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ในโอกาสวันครูโลก

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตครู หลักสูตร 5 ปี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ เรื่อง บทบาทครูสุขศึกษา พลศึกษากับการพัฒนาคุณภาพเยาวชนไทยในสถานศึกษา

หัวเรื่อง:การลงทุนด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชนะเลิศ การประกวดการนำเสนองานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตศึกษาครู ภาคบรรยาย (2018)

ผลงาน:ฉันจะพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างไร

นักวิจัย: Imgฉลองวุฒิ จันทร์หอม Imgดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์ Imgจุฬาภรณ์ ทองสีนุช

Doner:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

12345678910...