Search Result of "คราม"

About 197 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การยกระดับผ้าฝ้ายย้อมครามอินทรีย์สู่ eco indigo products เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ย้อมครามธรรมชาติ (2021)

หัวหน้าโครงการ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภาคภูมิ ตันเตชสาธิต, อาจารย์, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยาณี กุลชัย, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรชัย กุลชัย

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Img

งานวิจัย

เครื่องต้นแบบสำหรับผลิตเนื้อครามจากน้ำคราม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวญาณิศา คำลือ, Imgนายก้องภพ พงษ์สุวรรณ, Imgนายธรรมเจริญ ไชยแสนท้าว, Imgผศ.ดร.อมลิน ต้องกระโทก, Imgรศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ผ้าย้อมครามสกลนคร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากชนิดและวัฒนธรรมของการใช้พืชให้สีครามธรรมชาติในประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ปริมาณสารพฤกษเคมีและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดจากคราม สายพันธุ์สกลนคร (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัชรินทร์ นันทพันธ์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
12345678910