Search Result of "คราม"

About 171 results
Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

น้ำย้อมสีจากครามธรรมชาติน้ำใส (2016)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

งานวิจัย

เครื่องต้นแบบสำหรับผลิตเนื้อครามจากน้ำคราม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริลักษณ์ พานโคกสูง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวญาณิศา คำลือ, Imgนายก้องภพ พงษ์สุวรรณ, Imgนายธรรมเจริญ ไชยแสนท้าว, Imgผศ.ดร.อมลิน ต้องกระโทก, Imgรศ.ดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาโครงสร้างผ้าทอย้อมครามสำหรับผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ (2019)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img
Img
Img
Img
123456789