Search Result of "ครัวเรือนเกษตร"

About 36 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การกระจายรายได้และภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก 2544/45

ผู้เขียน:Imgอัญชนา แก้วเฉย

ประธานกรรมการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุมาลา ศิริโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความแตกต่างระหว่างชายหญิงในครัวเรือนเกษตร

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การออมของครัวเรือนเกษตรไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินความยากจน และการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตร ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgสุภวัฒน์ ชนาธิปกรณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ภาวะความยากจนและปัจจัยที่มีผลต่อภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก 2544/45

ผู้เขียน:Imgสนิรัช แก้วมี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

งานวิจัย

การเช่าที่ดินของครังเรือนเกษตรในประเทศไทยและผลกระทบต่อสวัสดิการทางเศรษฐกิจของครัวเรือน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุชุก ด้วงบุตรศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. วิษณุ อรรถวานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Climate Change, Land Use, Agriculture, Transportation, Energy, Applied Econometrics, Applied Optimization, Price Analysis, Program and Policy Evaluation

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การกระจายรายได้และภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้เขียน:Imgสุเมธ อบอุ่น

ประธานกรรมการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวรนันท์ กิตติอัมพานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตร จังหวัดยะลา ปี 2546

ผู้เขียน:Imgเฉลิมศาสตร์ วิเชียรเพริศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาต ดะลุณเพธย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgบัณฑิต ชัยวิชญชาติ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โครงสร้างรายได้และโครงสร้างกำลังแรงงานของครัวเรือนเกษตรในเขตจังหวัดนนทบุรี ปี การเพาะปลูก 2538/39

ผู้เขียน:Imgวรดา สงอักษร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Dissertation/Thesis Info
Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการกระจายรายได้และภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตรไทยในระหว่างปีการเพาะปลูก 2538/39 และปี 2541/42

ผู้เขียน:Imgสุพัตรา แตงเอี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgเดชรัต สุขกำเนิด

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมาลี พุ่มภิญโญ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของการใช้นโยบายการคลังต่อกากระจายรายได้และภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย: การวิเคราะห์โดยแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป

ผู้เขียน:Imgเสกสรรค์ วินยางค์กูล

ประธานกรรมการ:Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgสันติยา เอกอัคร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของค่าใช้จ่ายในการบริโภคของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย

ผู้เขียน:ImgDoungjai THAKUM

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการวิชารอง:Imgนายยอดยิ่ง คงทอง, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาศักยภาพของครัวเรือนเกษตรในจังหวัดนครปฐมแบบคู่ขนาน : แนวคิดเศรษฐกิจแบบพอเพียงและการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของระบบธุรกิจการเกษตร

12