Search Result of "คมสัน หงภัทรคีรี"

About 16 results
Img

งานวิจัย

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากฟองน้ำทะเล (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, Imgนายคมสัน หงภัทรคีรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:คมสัน หงภัทรคีรี วิยะดา สีหบุตร สุเมตต์ ปุจฉาการ และ พนัส ธรรมกีรติวงศ์. 2551. การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำในแนวปะการัง บริเวณเกาะกา จังหวัดชุมพร.

Img

Researcher

ดร. วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, คุณภาพน้ำในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางชนิดของฟองน้ำในแนวปะการังของหมู่เกาะมาตรา จังหวัดชุมพร

ผู้เขียน:Imgคมสัน หงภัทรคีรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSumaitt Putchakarn, Imgพนัส ธรรมกีรติวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย อรรถวุฒิ กันทะวงศ์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา

Resume

Img

Researcher

นาย อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วิยะดา สีหบุตร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาเคมีทางทะเล

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว วาสนา อากรรัตน์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์ทางทะเล เครื่องมือประมง, เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงแพลงก์ตอนสำหรับใช้ในการอนุบาลลูกสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

ดร. พนัส ธรรมกีรติวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Behavioral, Endocrinology, Reproduction, Nutrition Toxicology

Resume