Search Result of "คน"

About 35848 results
Img
Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:การพัฒนาการผลิตเยื่ออินทรีย์จากยูคาลิปตัสฟอกขาว

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่เพื่อสุขภาพจากเฉาก๊วย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มก.

หัวเรื่อง:การจัดจำแนกเชื้อราจากหัวเชื้อข้าวหมาก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ต้นแบบการผลิตกล้าเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกโดยการทำแห้งสู่เชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิรินันท์ ชมภูแสง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวันชัย พันธ์ทวี

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

สอนลูกให้เป็นคนดีและแข็งแกร่ง (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Boontarika Narknisorn, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

เอ็มเอสเอ็น (MSN) : ภาษาของคนรุ่นใหม่ (2007)

ผู้แต่ง:ImgMr.ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ, Lecturer,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

หม่อน จากพืชอาหารหนอนไหมสู่อาหารคน และสัตว์ (2014)

ผู้แต่ง:ImgMrs.Uraiwan Ninpet, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนามายองเนสพลังงานต่ำโดยใช้ Oatrim-5 เป็นสารทดแทนไขมัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสิริพร สธนเสาวภาคย์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การประเมินค่าโคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไดร์ในเลือดหนูทดลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันเพ็ญ มีสมญา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์, Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์, Imgนางผ่องศรี จิตตนูนท์, Imgดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การประเมินผลโดยประสาทสัมผัสและคุณค่าทางโภชนาการของ Soyoat ในอาหารไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธนวรรณ บุญปั้น

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, Imgนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

Img

ที่มา:สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์

หัวเรื่อง:การรวบรวมเชื้อพันธุ์และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ไม้ผลเมืองร้อนและกึ่งร้อนบางชนิดในสถานีวิจัยปากช่อง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การใช้ไขมันเทียม OATRIM ในการทำขนมอบและขนมไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ปรับปรุงตู้อบแห้งโดยใช้รังสีอินฟราเรดเป็นพลังงาน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศิริพงษ์ เทศนา, Imgนายณรงค์ศักดิ์ สงเคราะห์ราษฎร์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์โจ๊กกื่งสำเร็จรูป

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การใช้ NU-TRIM เป็นสารทดแทนกะทิในอาหารไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การใช้ NU-TRIM เป็นสารทดแทนกะทิในอาหารไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล, Imgนางบุญมา นิยมวิทย์

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:การผลิตไวน์และบรั่นดีจากแตงไทย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ศักยภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร

Img

ที่มา:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

หัวเรื่อง:ผลของการใช้แป้งผสมต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมี กายภาพและการยอมรับทางประสาทสัมผัสของเส้นหมี่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิภา สุโรจนะเมธากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วารุณี วารัญญานนท์, Imgนางพัชรี ตั้งตระกูล, Imgนางสาวรัศมี ศุภศรี

12345678910...