Search Result of "คธาวุธ ศรียา"

About 10 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างมาตรวัดประมาณค่าทักษะมวยไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จังหวัดเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgคธาวุธ ศรียา

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

นาย ณัฐชนนท์ ซังพุก, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Anatomy and Physiology for Exercise, หลักการฝึกและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ, ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

Resume

Img

Researcher

ดร. สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Physiology of Exercise, สถิติวิจัยทางพลศึกษา, การวัดและประเมินผลทางพลศึกษา, ระเบียบวิธีวิจัยทางพลศึกษา

Resume

Img

Researcher

นาย ชาติชาย อมิตรพ่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว, การฝึกด้วยน้ำหนัก, การประกันคุณภาพการศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา สุขศึกษา Social dance, Folk dance, Table-tennis , จิตวิทยาการกีฬา การนิเทศทางพลศึกษา โอลิมปิกศึกษา, Recreation, หลักและวิธีสอนกระบี่กระบอง

Resume

Img

งานวิจัย

การสร้างบันไดลิงอัจริยะเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของคนไทยในศตรววษที่ 21 (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณัฐชนนท์ ซังพุก, อาจารย์, Imgดร.สมบัติ อ่อนศิริ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม, อาจารย์, Imgนายชาติชาย อมิตรพ่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgคธาวุธ ศรียา, Imgจตุรงค์ เหมรา, Imgณัฐวรรธน์ สถิราวิวัฒน์, Imgประเสริฐศักดิ์ กายนาคา, Imgมยุรี ถนอมสุข, Imgยอดฟ้า มีมานาน, Imgวาสนา คุณาอภิสิทธิ์, Imgศิราวิฒษ์ อัครนิจปิยฉัตร, Imgสมิช บัตรเจริญ, Imgสุพรทิพย์ พูพะเนียด, Imgอำนวย สอิ้งทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

Researcher

ดร. กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นันทนาการบำบัด, เทคโนโลยีสารสนเทศทางนันทนาการ, ระเบียบวิธีวิจัยทางนันทนาการ, ผู้สูงอายุ, ความพิการ

Resume

Img

Researcher

ดร. จุฑามาศ สิงห์ชัยนรา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักและวิธีการสอนพลศึกษา, การวัดและประเมินผลพลศึกษา, แบดมินตัน, สมรรถภาพทางกาย การบริหารพลศึกษา, หลักสูตรพลศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยี และการสื่อสารสุขภาพ, สุขภาพผู้สูงอายุ, การส่งเสริมสุขภาพ และสุขศึกษา

Resume