Search Result of "คติชนวิทยา"

About 8 results
Img

งานวิจัย

หนังใหญ่ในความดูแลของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ: การศึกษาอนุภาคทางคติชนวิทยา (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาย รัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณคดีการแสดง, วรรณคดีไทย, คติชนวิทยา

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

พระเมรุในภาพหนังใหญ่ (2019)

ผู้แต่ง:ImgMr.RATTANAPHON CHUENKA, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

พระเมรุในภาพหนังใหญ่ (2017)

ผู้แต่ง:ImgMr.RATTANAPHON CHUENKA, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

นางสาว เสาวณิต วิงวอน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย วรรณคดีไทย คติชนวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. กฤตยา ณ หนองคาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

Resume