Search Result of "คณิตศาสตร์ศึกษา"

About 95 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ด้วยกระบวนการฝึกปฏิบัติจริง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, Imgอาจารย์วุฒินันท์

แหล่งทุน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาความคิดเชิงคณิตศาสตร์ของนิสิตครูสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ศึกษาของนิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์: กรณีศึกษารายวิชาเรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2551

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรงค์ศรี แสงบรรจง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ภาควิชาครุศึกษา

หัวเรื่อง:การบูรณาการการเรียนการสอนและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgจตุพล ขาวฟอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทคณิตศาสตร์ศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgจิตราภรณ์ ชุนดี

ประธานกรรมการ:Imgดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345