Search Result of "คณิตศาสตร์"

About 1927 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

คณิตศาสตร์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน (2018)

ผู้แต่ง:ImgDr.Pongsatorn Mahavijit, Assistant Professor, Imgพงศกร ภู่อารีย์,

วารสาร:

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวเรื่อง:การคำนวณเชิงตัวเลขของตัวแบบคณิตศาสตร์ของการควบคุมมลภาวะทางน้ำและอากาศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก, อาจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 18

หัวเรื่อง:แนวคิดของนิสิตครูในเรื่องธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวเรื่อง:การจำลองแบบระบบที่เกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่อชีวิต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

หัวเรื่อง:การจำลองแบบระบบที่เกี่ยวกับโรคร้ายแรงต่อชีวิต

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

หัวเรื่อง:การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษากลไกของ GLP1-DPP4 ที่มีผลต่อระบบการควบคุมระดับน้ำตาลในสายเลือดที่ดีขึ้นภายหลังจากการผ่าตัดลำไส้เพื่อลดน้ำหนัก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

12345678910...