Search Result of "คณะเทคโนโลยี"

About 50 results
Img

ที่มา:วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หัวเรื่อง:Incremental Construction of Voronoi Diagram

Img

ที่มา:วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้สำหรับสืบค้นตัวบุคคลจากลายนิ้วมือ

Img

ที่มา:วารสารวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมสำหรับเครื่องสร้างต้นแบบแบบรวดเร็ว:ภาคบรรยาย

Img

ที่มา:คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์ Bin 4 Red

Img

ที่มา:คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์ Bin 2 Red

Img

ที่มา:คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์ Bin 3 White

Img

ที่มา:คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์ Bin 3 Red

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2551 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การศึกษานิเวศวิทยาทางน้ำ เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ประมงในพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดเชียงราย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:การสำรวจชนิดของปลาที่พบเมทาเซอร์คาเรียจากแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:ผลของการใช้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ต่อปริมาณแบคทีเรีย Vibrio spp. อัตรารอดและการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:ผลของระดับออกซิเจน แอมโมเนีย และ พีเอช ต่อการกินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์สารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อ Bacillus subtilis สายพันธุ์ B-1 ที่คัดแยกได้จากบ่อเลี้ยงปลา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:ผลของยาออกซิเตตร้าซัยคลิน และยาซัลฟาไดเม็ทท็อกซีนร่วมกับไตรเม็ทโธพริมในการยับยั้งการเจริญ และฆ่าเชื้อวิบริโอ ที่แยกได้จากกุ้งขาวแวนนาไมที่มีอาการโรคขี้ขาว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ วันที่ 8-9 ธันวาคม 2551 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การศึกษานิเวศวิทยาทางน้ำ เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ประมงในพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดเชียงราย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ ๖ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:ความชุกชุมและองค์ประกอบอาหารของลูกปลาสร้อยขาว (Henicorhynchus siamensis de Beaufort, 1927) ในช่วงฤดูน้ำหลากของอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประมง ครั้งที่ 5 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

หัวเรื่อง:การพัฒนาการของไข่นอกกระดอง และอัตราการฟักไข่ของแม่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่เลี้ยงขุนด้วยอาหารแตกต่างกัน 3 ชนิด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 3 "เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ" ณ คณะเทคโนโลยีการประมง และทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

หัวเรื่อง:การอนุบาลปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ในถังไฟเบอร์ที่ความหนาแน่นต่างกัน 3 ระดับ

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Incremental Construction of Voronoi Diagram

ผู้แต่ง:ImgDr.Kunnayut Eiamsa-Ard, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
123