Search Result of "คณะเกษตรศาสตร์"

About 37 results
Img

ที่มา:ม.ขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้ CPPU เพื่อชักนำหน่อใหม่จากลำต้นตัดชำของสับปะรด MD2

Img

ที่มา:คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น

หัวเรื่อง:การใช้ CPPU เพื่อชักนำหน่อใหม่จากลำต้นตัดชำของสับปะรด MD2

Img

ที่มา:การสัมมนาวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 7 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:ผลของระดับเมทไธโอนีนในอาหารที่ปนเปื้อนอะฟลาทอกซินต่อสมรรถภาพการผลิตและค่าเคมีในเลือดของไก่กระทงภายใต้สภาวะอากาศร้อนชื้น

Img

ที่มา:คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวเรื่อง:การตรวจสอบพันธุ์องุ่นรับประทานสดพันธุ์ป๊อกดำและริเบียร์ โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี

Img

ที่มา:คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

หัวเรื่อง:การศึกษาระยะการพัฒนาของละอองเกสรเพื่อการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของแตงกวา (Cucumis sativus L.) พันธุ์ อมตะ

Img

ที่มา:คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณูโลก

หัวเรื่อง:ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีต่อความอุดมสมบูรณ์ของดินและคุณภาพน้ำในเขตพื้นที่เกาะเกร็ดและสวนริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรี

Img

ที่มา:คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระยะปลูกและระบบการปลูกไพลในแปลงปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 14 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ของสบู่ดำที่สามารถนำไปใช้ในพืชชนิดอื่นที่มีความสัมพันธ์ภายในสกุลและต่างสกุล

Img

ที่มา:คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้ามะละกอ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

หัวเรื่อง:การศึกษาระยะการพัฒนาของละอองเกสรเพื่อการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของแตงกวา (Cucumis sativus L.) พันธุ์ อมตะ

Img

ที่มา:งานประชุมสัมมนาวิชการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:ขนาดประชากรที่เหมาะสมในการวิเคราะห์หายีนควบคุมลักษณะเชิงปริมาณน้ำนมในโคนโดยการจำลองข้อมูล

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการสัตว์ศาสตร์ ครั้งที่ 2 24 มกราคม 2549 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.จอนแก่น

หัวเรื่อง:การใช้อาหารผสมผงกวาวเครือขาวในการเลี้ยงไก่เนื้อตอน 1.ระยะเวลาและระดับที่เหมาะสมในการใช้ผงกวาวเครือขาวในอาหารต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซาก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 2 คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

หัวเรื่อง:การใข้อาหารผสมผงกวาวเครือขาวในการเลี้ยงไก่เนื้อตอน 2. ผลต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากที่อายุ 56 วัน และที่อายุ 63 วันหลังหยุดการใช้กวาวเครือขาวที่ระยะเวลาแตกต่างกัน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ผลงานวิจัยได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (2014)

ผลงาน:การใช้ประโยชน์ของแคลเซียมซิลิเกตต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลผลิตของพริกหวานในระบบไฮโดรโปนิกส์

นักวิจัย: Imgนางสาวกุลินดา แท่นจันทร์ Imgดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์ Imgดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:สมาคมพืชสวนแห่งชาติ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ยอดเยี่ยม (2013)

ผลงาน:การพัฒนาเครื่องหยอดเมล็ดสำหรับถาดเพาะกล้ามะละกอ

นักวิจัย: Imgนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.กฤษฎากร บุดดาจันทร์

Doner:คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ระดับชมเชย (2014)

ผลงาน:การใช้ CPPU เพื่อชักนำหน่อใหม่จากลำต้นตัดชำของสับปะรด ‘MD2’

นักวิจัย: Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgศรันยา คุ้มปลี Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะเกษตรศาสตร์ ม.ขอนแก่น

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ใบประกาศเกียรติคุณรางวัลดีเด่น ในการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (2008)

ผลงาน:การตรวจสอบพันธุ์องุ่นรับประทานสดพันธุ์ป๊อกดำและริเบียร์ โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับการตรวจสอบลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี

นักวิจัย: Imgนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์

Doner:คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลชมเชยในการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาพืชผัก ประเภท นักวิจัย (2008)

ผลงาน:การศึกษาระยะการพัฒนาของละอองเกสรเพื่อการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของแตงกวา (Cucumis sativus L.) พันธุ์ “อมตะ”

นักวิจัย: Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์ Imgนางสาวพรพนัช มีกุล Imgนางฉัฐพร คุ้นวงศ์ Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย (2008)

ผลงาน:การศึกษาระยะการพัฒนาของละอองเกสรเพื่อการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรของแตงกวา (Cucumis sativus L.) พันธุ์ “อมตะ”

นักวิจัย: Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์ Imgนางสาวพรพนัช มีกุล Imgนางฉัฐพร คุ้นวงศ์ Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชย (2018)

ผลงาน:ผลของการใช้น้ำเม่า (Antidesma sp.) ต่อการต้านเชื้อ Streptococcus spp. ที่ก่อโรคในปลานิล (Oreochromis niloticus)

นักวิจัย: Imgนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.พีชานิกา ชอบจิตต์, อาจารย์

Doner:คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

12