Search Result of "คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

About 158 results
Img

ที่มา:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กองทุนพัฒนาบุคลากร )

หัวเรื่อง:การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของระบบโลกาภิวัฒน์ด้านเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ (2531-2534)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพรภิรมณ์ เชียงกูล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:องค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้: การก่อตัวของอภิมหาอำนาจใหม่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจปัญหาและความต้องการของนิสิต

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชนมณี ทองใบ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เหตุหย่า : ศึกษากรณีความเสมอภาคของชายและหญิงในการเรียกค่าทดแทน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรภัทร รัตนาพาณิชย์, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกระบี่: ประสิทธิผลและทิศทางการพัฒนาในอนาคต

Img

ที่มา:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจสถานภาพและแนวโน้มการใช้เทคโนโลยี ICT ในการศึกษาแบบ e-lening ของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพฯ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางไฉไล ศักดิวรพงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพวงทิพย์ เกิดทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการทำงานของครูกับความรุนแรงในเด็กนักเรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โมเดลสมการโครงสร้างจองการจัดการสารสนเทศ การบูรณาการ ประสิทธิภาพโลจิสติกส์และความสามารถในการแข่งขัน

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศยามล เอกะกุลานันต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโครงการปริญญาโทสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678