Search Result of "คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์"

About 1056 results
Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:รูปแบบทางเดินเท้าที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (โครงการวิจัยเดิม แต่ต่ออายุโครงการวิจัย)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปาณิทัต รัตนวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมสำหรับจัดการฐานข้อมูลบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิทาน ทองศาโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความต้องการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมด้านการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมของเจ้าหน้าที่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:โครงข่ายความสัมพันธ์ทางสภาพแวดล้อม: การก่อเกิดความยั่งยืนแห่งสถานที่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

หัวเรื่อง:การพัฒนาคอนกรีตบล็อกจากเปลือกหอยนางรมเพื่อการลดความร้อนสำหรับอาคารในประเทศไทย

Img

ที่มา:วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

หัวเรื่อง:การใช้เทอร์โมอิเลคทริค(TE)ประกอบหลังคาโลหะผลิตกระแสไฟฟ้า

Img

ที่มา:วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

หัวเรื่อง:การพัฒนาคอนกรีตบล็อกจากเปลือกหอยนางรมเพื่อการลดความร้อนสำหรับอาคารในประเทศไทย

Img

ที่มา:วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

หัวเรื่อง:การใช้เทอร์โมอิเลคทริค(TE)ประกอบหลังคาโลหะผลิตกระแสไฟฟ้า

Img

ที่มา:วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

หัวเรื่อง:การพัฒนาคอนกรีตบล็อกประหยัดพลังงานจากขวดน้ำดื่มพลาสติกเหลือใช้ (PET)

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้หลักการนิเวศภูมิทัศน์เพื่อเป็นแนวทางในการวางผังและออกแบบภูมิทัศน์ ในพื้นที่ธรรมชาติของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:รูปแบบทางเดินเท้าที่เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปาณิทัต รัตนวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงข่ายความสัมพันธ์ทางสภาพแวดล้อม: การก่อเกิดความยั่งยืนของสถานที่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการสานใยกล้วยเพื่องานสถาปัตยกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประยุกต์นิเวศวิทยาภูมิทัศน์ในการวางผังภูมิทัศน์เพื่ออนุรักษ์และจัดการพื้นที่ธรรมชาติในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอรเอม ตั้งกิจงามวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาขั้นตอนวิธีพื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์ลำดับข้อมูลชีวสารสนเทศ

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อฟื้นฟูและปรับปรุงรูปแบบการเดินทางที่เหมาะสมในพื้นที่บริเวณคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศราวุธ เปรมใจ, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:พื้นที่แห่งการเรียนรู้แบบทางสถาปัตยกรรมกับการเพิ่มประสิทธิผลในการเรียนกลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางอาคารของนิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางจักรยานในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาเขตสีเขียว:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน(โครงการต่อเนื่อง)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้กรอบงานเว็บเซอร์วิส

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...