Search Result of "คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์"

About 1303 results
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ชมรมผู้สูงอายุ)

หัวเรื่อง:โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก. กพส.

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนเขตภาคกลางตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การพัฒนาเกณฑ์การประเมินผลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ศึกษาของนิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์: กรณีศึกษารายวิชาเรื่องเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2551

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรงค์ศรี แสงบรรจง, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการศึกาต่อ และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตและศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, Imgดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการปัญหาน้ำท่วมโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลาง: กรณีศึกษาวัดบางเลน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิรีรัตน์ เชษฐสุมน, อาจารย์

Img

ที่มา:กองทุนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินความต้องการจำเป็นการประกันคุณภาพภายในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอรวรรณ์ ทองเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความพร้อมในการเปิดหลักสูตรและความต้องการการศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการจัดการความรู้ของสถานศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพความต้องการในการเปิดหลักสูตรปริญญาเอกของภาควิชาครุศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, Imgนางสาวปาริชาติ จันทร์เพ็ญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2556

หัวเรื่อง:ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเกษตรศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนิสิตภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:2550 การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการเลือกเรียนและเจตคติต่อวิชาชีพครูของนักเรียนที่สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนในสาขาการสอนคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน จากระบบโควตาและแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2550

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:2549 การศึกษาสาเหตุและความคาดหวังในการเรียนของนิสิต รายวิชาจริยธรรมและจรรยาสำหรับครู (151311) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:(2550) การสำรวจความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการจัดการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ กำแพงแสน

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:(2549)การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต สาขาการสอนคณิตศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลการใช้กิจกรรมโต้วาทีในการเรียนการสอนหัวข้อย่อยเรื่อง บทบาทและหน้าที่ของครูที่พึงประสงค์ รายวิชาจริยธรรมและจรรยาสำหรับครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางและสภาพปัญหาในการดำเนินการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในการปฏิบัติการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรงค์ศรี แสงบรรจง, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

12345678910...