Search Result of "คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

About 333 results
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณฑป ไชยชิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์, อาจารย์, Imgดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อสังคมและปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในเรียนรู้โปรแกรม The geometers Sketchpadของนิสิตสาขาการสอนคณิตศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 - 2549 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของนิสิตในรายวิชาการพัฒนาภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาอัตลักษณ์ของคณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาอัตลัีกษณ์คณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอนเนื้อหาวิชาเฉพาะสำหรับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยสถาบันการประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาการสอนวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) พ.ศ. 2547

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตนเองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษารอบ 2

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, Imgดร.อังคณา ขันตรีจิตรานนท์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาสื่อประสมการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนิสิตแกนนำคณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาใบงานฝึกวาดการ์ตูน สำหรับนิสิต ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การติดตามและประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ในรายวิชาการสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ต้องตา สมใจเพ็ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์มี่ปรึกษาและงานบริการของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ของนิสิตที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2551

หัวหน้าโครงการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและงานบริการของภาควิชาเทคโนดลยีการศึกษา ของนิสิตที่จบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2549-2551

หัวหน้าโครงการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สภาพ ปัญหาและความต้องการความรู้ความสามารถด้านกราฟิกในการผลิตสื่อการสอนของครู ในเขตกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

12345678910...