Search Result of "คณะศึกษาศาสตร์"

About 9150 results
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (โครงการผลิตนักวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (วพว.))

หัวเรื่อง:Fifth-year student teachers'classroom action research during thier field exeperience

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:Enhancing faculty members' ability in doing classroom action research: A case of Faculty of Education

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยติดตามและประเมินผลหลักสูตรธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา ปีที่ 1

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงลักษณ์ มโนวลัยเลา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ความต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจความต้องการของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การสำรวจความต้องการของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การสำรวจความต้องการของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฐณัฐ วงศ์สายเชื้อ, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์มี่ปรึกษาและงานบริการของภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา ของนิสิตที่จบหลักสูตรในปีการศึกษา 2551

หัวหน้าโครงการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและงานบริการของภาควิชาเทคโนดลยีการศึกษา ของนิสิตที่จบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2549-2551

หัวหน้าโครงการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:สภาพ ปัญหาและความต้องการความรู้ความสามารถด้านกราฟิกในการผลิตสื่อการสอนของครู ในเขตกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2554

หัวเรื่อง:ความคาดหวังผลการเรียนรู้และผลการเรียนรู้จริง ของนิสิตปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาตร์บัณฑิต สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสามารถในการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศนีย์ จันติยะ, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (ทุนอุดหนุนการวิจัย)

หัวเรื่อง:เกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินความต้องการจำเป็นด้านความสามารถทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาความพร้อมของหน่วยงาน ความต้องการศึกาต่อ และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตและศึกษาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, Imgดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ประจำปี 2556

หัวเรื่อง:ศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรเกษตรศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภาสิณี นุ่มเนียม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาการคิดแบบไตร่ตรองของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตปัญญาศึกษาในรายวิชาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานกลุ่มอย่างเป้นระบบในวิชาสัมมนา 179579 สำหรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ภาคพิเศษ

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอภิปัญญาของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้

12345678910...