Search Result of "คณะวิศวกรรมศาสตร์"

About 14259 results
Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการส่งนำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ชุดทดลองสำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางประภาศรี สิงหรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการห้องปฏิบัติการ CAD/CAM/CNC

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณ หอมหวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของการจัดหาครุภัณฑ์ใหม่สำหรับการเรียนการสอนที่มีต่อนิสิต อาจารย์ และบุคลากรภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:พัฒนาศักยภาพการสอนและการวิจัยสำหรับงานชลประทานระดับไร่นา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน(เงินสนับสนุนโครงงานวิศวกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

หัวเรื่อง:การวัดความยาวข้าวโพดฝักอ่อนแบบไม่กจำกัดทิศทางการจัดวางด้วยวิธีถดถอยซ้ำที่แข็งแกร่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนการวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติการเปียกผิว สมบัติความแข็งแรงและโครงสร้างจุลภาคของโลหะบัดกรีไร้สารตะกั่วระบบ ดีบุก-สังกะสี-ทองแดง-บิสมัท

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:รายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ตัวอย่างโครงการชุด

Img

ที่มา:รายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 1 โครงการ.............

Img

ที่มา:รายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการย่อยที่ 2 โครงการ.......

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการผลิตไบโอดีเซลที่มีข้อจำกัดทางด้านพลังงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ ชินธเนศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถอดรหัสแบบแมปสำหรับการเข้ารหัสเทลลิสแบบพอลลิโนเมียลริงคอนโวลูชั่นเพื่อใช้ในการส่งข้อมูลภาพในช่องสัญญาณไร้สาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ (มหาประคุณชัย), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพปัญหาเรื่องนำในเขตพื้นที่โครงการชลประทานแม่กลอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการปลูกหญาแฝนในการควบคุมการเกิดร่องน้ำลึก

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในโครงการส่งนำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ค่าความอ่อนไหวของอาคารชลประทานที่สำคัญ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธัญดร ออกวะลา, อาจารย์

Img

ที่มา:งบคณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การนำโครงงานและวิทยานิพนธ์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มก. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนพัฒน์ เกิดสุข, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนาชุดทดสอบสมบัติการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลวภายในเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้เทคนิคแสงย่านใกล้อินฟราเรดตรวจสอบเนื้อแก้วและยางไหลในมังคุดด้วยเครื่องคัดระบบสายพาน

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ระบบข้อสอบออนไลน์สำหรับสอบวัดผลจบการศึกษาด้วยเทคนิคสุ่มตามระดับความยาก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทีปกร ศิริวรรณ, อาจารย์

12345678910...