Search Result of "คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา"

About 402 results
Img

งานวิจัย

การประเมินการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กรณีศึกษาอาคาร ๒๖ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์

แหล่งทุน:ชื่อทุน พัฒนานักวิจัย แหล่งทุน เงินรายได้ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ปีงบประมาณ 2562

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นจากอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การเตรียมสารประกอบออกไซด์จากวัสดุชีวภาพ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมผ้าแบบไม่ถักทอเส้นใยนาโนคอมโพสิคของพอิแลคติกแอซิคเพื่อประยุกต์ใช้เป็นผ้าปิดแผล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นที ศรีสวัสดิ์, Imgรศ.ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การฟื้นฟูน้ำทิ้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การประยุกต์ใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อบำบัดน้ำเสีย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, Imgดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ของอนุพันธ์แนฟทิวสำหรับการตรวจจับโลหะ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
12345678910...