Search Result of "คณะมนุษยศาสตร์"

About 1915 results
Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ (เงินรายได้โครงการปริญญาโทสาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาคพิเศษ จำนวน 150,000 บาท และเงินสนับสนุนฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 50,000.00 บาท)

หัวเรื่อง:ทัศนคติต่อคนไทยและคนจีนของชาวไทยที่เรียนภาษาจีนและชาวจีนที่เรียนภาษาไทย: การศึกษาด้วยกลวิธีพรางเสียงคู่.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ภาพเพื่อการโน้มน้าวใจในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลหลักสูตร (ภาษาเยอรมัน) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวลี เฑียรบุญเลิศรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ค.สัมพันธ์ระหว่าง ค.เคร่งครัดทางศาสนากับการตีความหมายคำว่า "โกหก" ในภาษาไทย : การวิเคราะห์เชิงอรรถศาสตร์ต้นแบบ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จรัลวิไล จรูญโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การตั้งชื่อละครโทรทัศน์ไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:นิราศของจวบ หงสกุล: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชีวิต การเมือง และวรรณกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรรณราย ชาญหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วารสาร คณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : มองภาษาและวัฒนธรรมลาวผ่านบทเพลง)

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

บทเพลงสะท้อนถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชนชาติ ผลจากการศึกษาเพลงลาวพบข้อสังเกตว่าภาษาลาวมีวิธีการสร้างคำในบทเพลงโดยการยืมคำภาษา ต่างประเทศ การประสมคำ การซ้อนคำ และการซ้ำคำ ด้านศิลปะในการประพันธ์ เพลงลาวมีการใช้คำก่าย (สัมผัส)ในเพลง ทั้งคำก่ายนอก(สัมผัสนอก) และคำก่ายใน (สัมผัสใน) นอกจากนี้ยังมีการใช้ภาพพจน์ 5 ประเภทได้แก่ อุปมา อุปลักษณ์ อติพจน์ บุคลาธิษฐาน และสัญลักษณ์ในบทเพลง ส่วนการศึกษาวัฒนธรรมในเพลงพบว่า พุทธศาสนายังคงมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมลาวในด้านต่างๆ อีกทั้งชาวลาวยังภูมิใจและหวงแหนในความเป็นชาติของตนอย่างเหนียวแน่น

Article Info
วารสาร คณะมนุษยศาสตร์, Volume 015, Issue 1, Jan 08 - Jun 08, Page 14 - 26 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ประมวลการสอนของภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนิสิต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์และการประกันคุณภาพของสาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภาคม บำรุงสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตสื่อประสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมสอนศัพท์ภาษาอังกฤษ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิติมา อินทรัมพรรย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการความรู้และฐานข้อมูลภายในคณะมนุษยศาสตร์ด้านบริหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวัลลภา จันทรดี, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การจัดการฐานข้อมูลภายในคณะมนุษยศาสตร์ด้านบริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาปัญหาการเรียนการสอนรายวิชา 371111 การใช้ทรัพยากรห้องสมุด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนัดดาวดี นุ่มนาค, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ทวิภพ: การศึกษาในฐานะภาพยนตร์ไทยแนวโต้กลับอาณานิคม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การประเมินผลหลักสูตร (ภาษาเยอรมัน) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวลี เฑียรบุญเลิศรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การศึกษาโครงสร้างประโยคและถ้อยความเกี่ยวเนื่องของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธ์ชนัน นาถประทาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของเกมส์และเพลงช่วยสอนในรายวิชาภาษาเยอรมันเบื้องต้น 1

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศลิษา เตรคุพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสาร คณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : รูปแบบการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาควบคู่กับแผนกิจกรรมพัฒนางานของภาควิชาฝ่ายงานคณะศึกษาศาสตร์ ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาควบคู่กับแผนกิจกรรมพัฒนางานของภาควิชา ฝ่ายงาน คณะศึกษาศาสตร์ที่เหมาะสม และศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือคณะกรรมการดำเนินงานวิจัยโครงการ จำนวน 19 คน ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี ผลการวิจัยพบว่า 1)แผนการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาควบคู่กับแผนกิจกรรมพัฒนางานของคณะศึกษาศาสตร์มี 6 ขั้นตอน 2)รูปแบบการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพ คณะศึกษาศาสตร์ โดยรวมมีความเหมาะอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดการความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ คือ ภาวะผู้นำของผู้วิจัย ความตระหนักของผู้ร่วมวิจัย

Article Info
วารสาร คณะมนุษยศาสตร์, Volume 015, Issue 1, Jan 08 - Jun 08, Page 113 - 125 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสาร คณะมนุษยศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ในบริบทการท่องเที่ยว : ศึกษากรณี หมู่บ้านรวมมิตร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย )

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

การวิจัยเรื่องอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ในบริบทการท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านท่องเที่ยว การวิจัยครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฏีความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีเทคนิควิธีที่สำคัญคือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ผู้ให้ข่าวสำคัญ รวมถึงการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการวิจัยพบว่า บ้านรวมมิตรประกอบด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น กะเหรี่ยง อาข่า ม้ง ลีซู แต่ละกลุ่มมีอัตลักษณ์ดั้งเดิมเป็นของตัวเองที่ได้รับมาจากการอบรมสั่งสอนของครอบครัวตั้งแต่แรกเกิด เมื่อการท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอัตลักษณ์หลาย ๆ อย่างของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นภาษา การแต่งกาย ค่านิยม อาชีพ รวมถึงวิถีปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยภาษานั้นชาวบ้านจะเรียนรู้ภาษาอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นนอกจากภาษาชนเผ่าของตนเอง เสื้อผ้าการแต่งกายก็จะแต่งเหมือนคนไทยพื้นราบมากขึ้น ส่วนชุดของกลุ่มชาติพันธุ์สวมใส่เฉพาะงานประเพณีที่สำคัญของชุมชน แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือสำนึกของความเป็นชาติพันธุ์ที่ยังฝังอยู่ในจิตใต้สำนึก ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนของมุมโลก และเมื่อมีการติดต่อและมีปฏิสัมพันธ์กับคนหลากหลายกลุ่ม ส่งผลทำให้อัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชัดเจนมากขึ้น ในแง่ของการแบ่งแยกว่าใครเป็นกะเหรี่ยง ใครเป็นอาข่า ใครเป็นม้ง ในขณะเดียวกันก็มีผลทำให้เกิดการผสมกลมกลืนระหว่างผู้คนกลุ่มต่าง ๆในชุมชน ด้วย

Article Info
วารสาร คณะมนุษยศาสตร์, Volume 015, Issue 1, Jan 08 - Jun 08, Page 126 - 139 |  PDF |  Page 

12345678910...