Search Result of "คณะกรรมการการอาชีวศึกษา"

About 46 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาคู่มือการสอนรายวิชาบริกรธุรกิจและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยและอาจารย์วิทยาลัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุนทรา โตบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวเรื่อง:รูปแบบการพัฒนาศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในเชิงบูรณาการและแนวทางการบริหารจัดการ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนุชัย รามวรังกูร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นลินรัตน์ รักกุศล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวเรื่อง:สาระเบื้องต้นเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างผู้ประกอบการตามแนวคิดบ้านเรียน (Home School) สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จินตนา กาญจนวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123