Search Result of "ข้าวโพดไร่"

About 95 results
Img

การประชุมวิชาการ

พันธุ์ข้าวโพดไร่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1994)

ผู้แต่ง:ImgDr.Chokechai Aekatasanawan,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสนับสนุนการปรับปรุงห้องเย็นเพื่อเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรรเสริญ จำปาทอง

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345