Search Result of "ข้าวโพดหวาน (Sweet Corn)"

About 45 results
Img

Researcher

สมชาย โพธิสาร

ที่ทำงาน: สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์(ยกเลิก)

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแยกความแตกต่างของสายพันธุ์ข้าวโพดหวานโดยการวิเคราะห์โปรตีนในเมล็ดด้วยเทคนิค Ultrathin-layer Isoelectric Focusing

ผู้เขียน:Imgประกาย มานำ

ประธานกรรมการ:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การประเมินสายพันธุ์ผสมตัวเองชั่วที่ 2 ที่พัฒนาจากข้าวโพดหวานพันธุ์ KSC3(HI)C2 โดยการผสมกับตัวทดสอบที่เป็นสายพันธุ์แท้

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:การจัดการแมลงศัตรูข้าวโพดหวานอย่างยั่งยืน

Img

Researcher

นาย ธำรงศิลป โพธิสูง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง

Resume

Img

Researcher

นาย สุรพล เช้าฉ้อง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปวีณา ทองเหลือง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

Resume

Img

Researcher

นาง ยุวดี อินจันทร์(อ่วมสำเนียง)

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ระบบการผลิตพืชชีวมวลเพื่อพลังงานทดแทน , พืชอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาง พรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ

Resume

Img

Researcher

ดร. รังสิต สุวรรณมรรคา, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาการวัชพืช

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานในประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgทนิศา ไทยจงรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

กรรมการร่วม:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:การประเมินความสำเร็จในการผลิตข้าวโพดหวานของไร่สุวรรณแบบมีพันธสัญญา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลกระทบของอนุภาคเงินขนาดนาโนต่อการหายใจในดินและข้าวโพดหวาน

ผู้เขียน:Imgเมษา ศรีอัมพร

ประธานกรรมการ:Imgตุลวิทย์ สถาปนจารุ, Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgอรนุช ลีลาพร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของแมลงในการจัดการศัตรูข้าวโพดหวาน

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของสภาพการเก็บรักษาที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของข้าวโพดหวาน

ผู้เขียน:Imgพรพรรณ ศรีทอง

ประธานกรรมการ:Imgจุฑามาศ ร่มแก้ว*

กรรมการร่วม:Imgพีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, Imgชเนษฎ์ ม้าลำพอง*

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมรรถนะการรวมตัวของข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีน shrunken2

ผู้เขียน:Imgนันทยา วงษา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ความหลากหลายและความสัมพันธ์ของอาร์โทรพอดส์ในข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของน้ำกากส่าและเถ้ากากส่าในการใช้เป็นปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าวโพดหวาน

ผู้เขียน:Imgกิตจเมธ แจ้งศิริกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123