Search Result of "ข้าวโพดบด"

About 30 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Img

ที่มา:นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Img

ที่มา:รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2549. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ข้าวโพดบดขนาดต่างๆ ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข่

Img

Researcher

นาย วายุห์ สนเทศ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโรงงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นาย พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Technology

Resume

Img

Researcher

นางสาว กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:กระบวนการแปรรูปผักและผลไม้, Fruite and Vegetable Processing, พัฒนาผลิตภัณฑ์, สิทธิบัตร, กระบวนการแปรรูปอาหารโดยการทำแห้ง

Resume

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ดีเด่น อันดับ 2 (2010)

ผลงาน:การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

นักวิจัย: Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน Imgนางสาวสุนารี ถ้ำกระแสร์ Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

Doner:มหาวิทยาลัยนเรศวร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการใช้หญ้ากินนีสีม่วงร่วมกับเมล็ดข้าวโพดต่อประสิทธิภาพการผลิตและปริมาณกรดไขมัน Conjugated Linoleic Acid ในแพะเนื้อ

ผู้เขียน:Imgอัศวิน สายเชื้อ

ประธานกรรมการ:Imgวิริยา ลุ้งใหญ่

กรรมการร่วม:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, Imgพงศ์ธร คงมั่น

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

12