Search Result of "ข้าวโพดบด"

About 30 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

กรรมวิธีการผลิตแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปร (2019)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Img

ที่มา:รายงานการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 4 วันที่ 15-16 สิงหาคม 2549. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา.

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ข้าวโพดบดขนาดต่างๆ ในอาหารไก่ไข่ต่อสมรรถภาพการผลิตไข่และคุณภาพไข่

Img

Researcher

นาย วายุห์ สนเทศ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโรงงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นางสาว กัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:กระบวนการแปรรูปผักและผลไม้, Fruite and Vegetable Processing, พัฒนาผลิตภัณฑ์, สิทธิบัตร, กระบวนการแปรรูปอาหารโดยการทำแห้ง

Resume

Img

Researcher

นาย พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Technology

Resume

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ดีเด่น อันดับ 2 (2010)

ผลงาน:การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

นักวิจัย: Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน Imgนางสาวสุนารี ถ้ำกระแสร์ Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

Doner:มหาวิทยาลัยนเรศวร

Img

Researcher

ดร. พิศมัย ศรีชาเยช

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปด้วยความร้อน( Thermal Processing ), การแปรรูปผักและผลไม้( Fruit and Vegetable Processing )

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

12