Search Result of "ข้าวโพดคั่ว"

About 54 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชมเชยภาคโปสเตอร์ (2005)

ผลงาน:อัตราปลูกที่เหมาะสมสำหรับข้าวโพดคั่วในจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี และลพบุรี

นักวิจัย: Imgนางสำราญ ศรีชมพร Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง Imgนางสุรณี ทองเหลือง

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ชมเชยภาคโปสเตอร์ (2006)

ผลงาน:อัตราปลูกที่เหมาะสมสำหรับข้าวโพดคั่วในจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี และลพบุรี

นักวิจัย: Imgนางสุรณี ทองเหลือง Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง Imgนางสำราญ ศรีชมพร

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

นาง สำราญ ศรีชมพร

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:คุณภาพการแตกของข้าวโพดคั่ว

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อัตราปลูกที่เหมาะสมสำหรับข้าวโพดคั่วในจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี และลพบุรี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบคุณภาพการแตกของข้าวโพดคั่วโดยใช้เตาอบไมโครเวฟและเครื่องคั่วไฟฟ้า

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อัตราปลูกที่เหมาะสมสำหรับข้าวโพดคั่วในจังหวัดนครราชสีมา สระบุรี และลพบุรี

Img

Researcher

นาย สมชาย ปิยพันธ์วานนท์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

123