Search Result of "ข้าวโพด (corn)"

About 41 results
Img

Researcher

นางสาว พจนีย์ สุภามงคล

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง - -, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงประชากรข้าวโพดโดยวิธีการทดสอบ S1 ประยุกต์ในผังรวงผึ้ง

ผู้เขียน:Imgระพีพงษ์ ยาวิลาศ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กฤษฎา สัมพันธารักษ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเอนก ศิลปพันธุ์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีต่อผลผลิตและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

ผู้เขียน:Imgจิตติ จันทร์ภาภาส

ประธานกรรมการ:Imgดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgจุฑามาศ ร่มแก้ว*

กรรมการร่วม:Imgดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของวิธีการเตรียมดินและการควบคุมวัชพืชต่อการกร่อนดิน และผลผลิตของข้าวโพด

ผู้เขียน:Imgวรสิทธิ อุตรมาตย์

ประธานกรรมการ:Imgนายปิยะ ดวงพัตรา, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

หัวเรื่อง:การจำแนกชนิดและการศึกษาลักษณะความแปรผันทางพันธุกรรมของเชื้อราน้ำค้างข้าวโพดในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัชรวิภา ใจจักรคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สรรเสริญ จำปาทอง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้เถ้ากากส่าเป็นปุ๋ยโพแทสเซียมสำหรับข้าวและข้าวโพด

ผู้เขียน:Imgพิมลสิริ ศุภเสถียรไชย

ประธานกรรมการ:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตอบสนองต่อปุ๋ยเหล็กบางชนิดของข้าวโพดและถั่วลิสงที่ปลูกในดินเนื้อปูน

ผู้เขียน:Imgเรืองรอง มอยสุรินทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยวเพื่อผลผลิตและน้ำมันสูง

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพข้าวโพดอาหารสัตว์ด้วยการเอกซิทรูชั่น (ทุน IPUS)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย สุทัศน์ แปลงกาย

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยลพบุรี ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีระวิทยาการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

นาย โกศล เกิดโภคทรัพย์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง อรวรรณ ชวนตระกูล

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

นาง สาริมา สุนทรารชุน

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรัตน์วดี จิวะจินดา

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Chemistry organic chemistry, natural product chemistry

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การอบแห้งเมล็ดข้าวโพดโดยก๊าซชีวมวลจากซังข้าวโพด

ผู้เขียน:Imgอาภากร วัฒนะ

ประธานกรรมการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มนตรี ธำรงพิรุณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสมาน เจริญกิจพูลผล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สวพ.มกฉกส

หัวเรื่อง:การเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติกในนมข้าวโพดและการรอดชีวิตในเครื่องดื่มหมักจากนมข้าวโพด

Img

Researcher

นางสาว สดใส ช่างสลัก

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัชพืชในข้าวโพด, การทดลองข้าวโพดข้าวฟ่างในไร่กสิกร, การผลิตพืช

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบลำดับเบสของจีโนมเชื้อไวรัสใบด่างจุดประข้าวโพดไอโซเลตของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgจิราภรณ์ ปอสูงเนิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. มณี ตันติรุ่งกิจ

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาประยุกต์, Yeast Molecular Genetics

Resume

123