Search Result of "ข้าวโพด ข้าวฟ่าง"

About 107 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างข้าวโพด

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2553

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2553

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:การใช้กลูโฟซิเนทควบคุมวัชพืชในข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:ผลของการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่มีต่อความงอกในสภาพไร่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 35

หัวเรื่อง:รูปแบบการกระจายตัวของเพลี้ยไฟข้าวโพด Frankliniella williamsi Hood (Thysanoptera: Thripidae)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:ความหลากชนิดของแมลงในการจัดการศัตรูข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมแมลงศัตรูข้าวโพดหวานและสลายสารเคมีกำจัดแมลง

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การควบคุมวัชพืชด้วยสารกำจัดวัชพืชในไร่ข้าวโพดเกษตรกร ปี 2552

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การใช้สารกำจัดวัชพืชกลูโฟซิเนทในข้าวโพดหวาน

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทางการค้าในไร่กสิกร ปี 2552

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2552

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมในไร่กสิกร ปี 2552

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2552

Img

ที่มา:การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพด ข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:ผลของการลดการไถพรวนร่วมกับปุ๋ยเคมีที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อน และการกักเก็บคาร์บอนในดิน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างในข้าวโพด

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่33

หัวเรื่อง:การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนในข้าวโพดด้วยวิธีการผสมกลับร่วมกับการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก

Img

ที่มา:โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสารออกฤทธิ์กำจัดแมลงของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการสลายสารเคมีกำจัดแมลง และควบคุมแมลงศัตรูพืชเพื่อการผลิตข้าวโพดหวานปลอดภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารุวัฒน์ เถาธรรมพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:ผลของการเสื่อมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดที่มีต่อความงอกในสภาพไร่

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ ม.เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมพันธุ์ปรับปรุงใหม่ที่ดีเด่นในไร่กสิกร ปี 2548.

123456