Search Result of "ข้าวเปลือก"

About 180 results
Img

งานวิจัย

คุณภาพเมล็ดพันธุ์หลังกระบวนการลดความชื้นและการเก็บรักษา (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกิตติพงษ์ ศรีม่วง, Imgดวงสมร สุทธิสุทธิ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิทธิพลของเชื้อราในโรงเก็บ (storage fungi) บนข้าวเปลือกและข้าวกล้องต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพข้าว (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789