Search Result of "ข้าวเปลือก"

About 208 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมการลดความชื้นและการเก็บรักษาข้าวเปลือกเพื่อชะลอการจำหน่ายในช่วงราคาตกต่ำสำหรับเกษตรกร 4.0 (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์, Imgดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgกิตติพงษ์ ศรีม่วง, Imgดวงสมร สุทธิสุทธิ์, Imgพรรณี ทองเกตุ, Imgพรศิริ เสนากัสป์, Imgลัดดา วิริยางกูล, Imgสุกรรณ์ สังข์วรรณะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
12345678910...