Search Result of "ข้าวฮางงอก"

About 39 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน B1 ในข้าวฮางงอกในพื้นที่จังหวัดสกลนคร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสิรินาฎ เนติศรี

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

ผลของข้าวฮางและข้าวฮางงอกต่อการเจริญของแบคทีเรียกรดแล็กติกชนิดโพรไบโอติก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวฮางงอกเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงสร้างสรรค์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.โสรยา

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์พุดดิ้งข้าวฮางงอกเพื่อสุขภาพสำหรับเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบของชุมชน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กข้าวฮางงอก (2016)

ผู้แต่ง:ImgMs.Busarawan Chaiya, Lecturer, Imgเมวิกา รัตนะ,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กข้าวฮางงอก (2016)

ผู้แต่ง:ImgMs.Busarawan Chaiya, Lecturer, Imgเมวิกา รัตนะ,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยเเละพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน B1 ในข้าวฮางงอกในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซิน B1 ในข้าวฮางงอกในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัมพร ศรีคราม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากข้าวฮางงอกเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิงสร้างสรรค์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12