Search Result of "ข้าวหุงสุก"

About 27 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับกระบวนการแช่เยือกแข็งข้าวหุงสุกบรรจุกล่อง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้เทคโนโลยีไอน้ำร้อนยวดยิ่งในการผลิตข้าวหุงสุกเร็ว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุกแช่เยือกแข็งของไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (9)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:ผลของพันธุ์และการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของข้าวหุงสุก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสตาร์ชข้าวต่อคุณภาพข้าวหุงสุก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสตาร์ชข้าวต่อคุณภาพข้าวหุงสุก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสตาร์ชข้าวต่อคุณภาพข้าวหุงสุก

Img

งานวิจัย

ข้าวเหนียวมูนกึ่งสำเร็จรูป (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภัทรศกุณ ภูคัสมาส

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การออกแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวหุงสุกเร็วพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยไมโครเวฟ

Img

ที่มา:บัณฑิตวิทยาลัย

หัวเรื่อง:2548 การดัดแปรข้าวหอมมะลิทางกายภาพเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิหุงสุกเร็ว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร

หัวเรื่อง:การผลิตผลิตภัณฑ์สารหอมระเหยจากข้าวหอมมะลิหุงสุกด้วยเทคนิคเอนคปซูเลชัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

หัวเรื่อง:รุ่งทิวา วันสุขศรี, ปฐมา จาตกานนท์, เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ, วิไล สันติโสภาศรี และ กล้าณรงค์ ศรีรอต ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของสตาร์ชข้าวต่อคุณภาพข้าวหุงสุก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การดัดแปรข้าวหอมมะลิทางกายภาพเพื่อใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวหอมมะลิหุงสุกเร็ว

ผู้เขียน:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาข้าวและการคืนรูปจากเยือกแข็งต่อคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสของข้าวขาวดอกมะลิ 105 หุงสุก

ผู้เขียน:Imgวรรธินี เกตุคง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12