Search Result of "ข้าวหัก"

About 19 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตสตาร์ชข้าวจากข้าวหักโดยวิธีทางกายภาพ

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตสตาร์ชข้าวจากข้าวหักโดยวิธีทางกายภาพ

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การผลิตสตาร์ชจากข้าวหักโดยวิธีทางกายภาพ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแยกสตาร์ชข้าวหักด้วยวิธีการใช้คลื่นเสียงความถี่สูงและการแช่เยือกแข็งอุณหภูมิต่ำ

ผู้เขียน:Imgวราทิพย์ ประสิทธิ์นารายณ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณสมบัติของโปรตีนในข้าวขาวหักเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ข้าวในการผลิตเบียร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นาย รังสรรค์ ไชยเชษฐ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:กระบวนการผลิต, วัสดุวิศวกรรม

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นาย พิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Food Technology

Resume

Img

Researcher

นางสาว วราภรณ์ ประเสริฐ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ผลิตภัณฑ์พร้อมบริโภค( Instant product ), การทดสอบทางกายภาพและเคมีกายภาพของผลิตภัณฑ์จากแป้งหรือสตาร์ช( Product-process Development ), Extrusion Process

Resume

Img

Researcher

นาง จุฬาลักษณ์ จารุนุช

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Resume

Img

Researcher

ดร. นิพัฒน์ ลิ้มสงวน

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:อาหารเสริมสร้างสุขภาพ, กระบวนการเอกซ์ทรูชัน, เทคโนโลยีอาหาร( Food Technology )

Resume