Search Result of "ข้าวสาลีอินทรี 1"

About 9 results
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ข้าวสาลีอินทรี

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ข้าวสาลีอินทรี
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: d6hSOZIs6gY
Updated: 2013-01-09T02:17:38.000Z
Duration: 538 seconds


Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:วัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการผลิตต้นอ่อนข้าวเจ้าและข้าวสาลีเพื่อทำน้ำคั้นใบข้าว

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตต้นกล้าข้าวสาลีอินทรี 1 เพื่อทาน้าคั้นใบข้าว

Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกธัญพืชไทยสำหรับเป็นอาหารเสริมสุขภาพและการเพิ่มประโยชน์ทางโภชนาการ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นางสาว ศิริวรรณ ทิพรักษ์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์, การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์และGAP, การผลิตพืชสมุนไพร

Resume

Img

Researcher

นางสาว เนตรชนก นุ้ยสีรุ่ง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ชวนพิศ อรุณรังสิกุล

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาและคุณภาพเมล็ดพันธุ์, เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช, Food Safety Standard and Implementation, GAP, GLOBALGAP, ThaiGAP

Resume