Search Result of "ข้าวฟ่างอาหารสัตว์"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์จากข้าวฟ่างอาหารสัตว์เพื่อการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

หัวเรื่อง:อิทธิพลของความหนาแน่นต้นพืชที่มีต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของข้าวฟ่างอาหารสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ข้าวฟ่างอาหารสัตว์หมักในการผลิตแพะเนื้อในพื้นที่อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิชาด เขจรศาสตร์, อาจารย์

Img

ที่มา:สวพ.มก.ฉกส

หัวเรื่อง:อิทธิพลของความหนาแน่นต้นพืชที่มีต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของข้าวฟ่างอาหารสัตว์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อข้าวฟ่างอาหารสัตว์ในการนำไปใช้ประโยชน์เลี้ยงโคนม จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี

ผู้เขียน:Imgธนิดา สุกใส

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรินทร์ นิยมางกูร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง

Img

Researcher

นาย สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตนม) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย ถวิล นิลพยัคฆ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย สมชาย ปิยพันธ์วานนท์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img
Img
Img
12