Search Result of "ข้าวฟ่างหางกระรอก"

About 8 results
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างหางกระรอก กินรี 1

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างหางกระรอก กินรี 1

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลดีเด่น จากการเสอนผลงานประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 (2005)

ผลงาน:การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างหางกระรอก กินรี 1

นักวิจัย: Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

Researcher

นาง อำไพ พรหมณเรศ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

นาย สมชาย ปิยพันธ์วานนท์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย ถวิล นิลพยัคฆ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย ธำรงศิลป โพธิสูง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง

Resume