Search Result of "ข้าวฟ่างนิ้วมือ"

About 7 results
Img

งานวิจัย

ศักยภาพในการให้ผลผลิตและคุณภาพของข้าวฟ่างนิ้วมือที่ปลูกภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอำไพ พรหมณเรศ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธำรงศิลป โพธิสูง, Imgนายสุทัศน์ แปลงกาย

แหล่งทุน:บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

การประชุมวิชาการ

การคัดเลือกข้าวฟ่างนิ้วมือเบื้องต้น (2013)

ผู้แต่ง:ImgMrs.AMPHAI PROMNARET, ImgMr.Thamrongsilpa Pothisoong, ImgMr.Thawin Ninpayuk,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 36

หัวเรื่อง:การคัดเลือกข้าวฟ่างนิ้วมือเบื้องต้น

Img

Researcher

นาง อำไพ พรหมณเรศ

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

นาย ถวิล นิลพยัคฆ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย ธำรงศิลป โพธิสูง

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่าง

Resume