Search Result of "ข้าวพอง"

About 30 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้าวพองจากเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, Imgดร.หทัยชนก กันตรง

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(คุณวิวัฒน์ ซำประชา วิสาหกิจชุมชนถัวเทพ)

Img
Img

งานวิจัย

ข้าวพองอินทรีย์ชนิดละลายในปาก (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ, Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, Imgดร.หทัยชนก กันตรง

แหล่งทุน:บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟูด จำกัด ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

พัฒนากระบวนการผลิตข้าวพองสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนิรันดร จันทร์ลาด

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองอัดแท่งจากข้าว (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ, Imgนายวรพล เพ็งพินิจ, Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, Imgดร.หทัยชนก กันตรง

แหล่งทุน:บริษัท บีเอส อินเตอร์ฟู้ดส์โปรดักส์ จำกัด BS Interfoodsproducts Co., Ltd

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ขนมผิง ข้าวพอง - ขนมจากข้าวกล้อง

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ขนมผิง ข้าวพอง - ขนมจากข้าวกล้อง
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: gGmwhC0CUQo
Updated: 2012-12-14T19:40:44.000Z
Duration: 653 seconds


Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:พัฒนากระบวนการผลิตข้าวพองสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. หทัยชนก กันตรง

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การอบแห้งด้วยไมโครเวฟสุญญากาศร่วมกับอืนฟราเรด , คุณสมบัติทางความร้อนของอาหาร , กระบวนการเอกซ์ทรูชัน

Resume

Img

Researcher

นาย วรพล เพ็งพินิจ

ที่ทำงาน:ฝ่ายโรงงาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Extrusion Process

Resume

Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาข้าวไรซ์เบอรี่ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, Imgนางสาวศิริพร ตันจอ

แหล่งทุน:บริษัท เดฟเวอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นางสาว สุภัคชนม์ คล่องดี

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ระบบอิมัลชันในอาหารและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร, Food emulsion system and Food processing

Resume

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญญาหารชนิดแท่งเสริมใยอาหาร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างจากข้าวพอง ที่ทำจากข้าวกล้องหักหอมมะลิผสมเนยถั่วลิสง

ผู้เขียน:Imgจริยา คุณะวิภากร

ประธานกรรมการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว สุวีณา จันทพิรักษ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์, ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

Resume

12