Search Result of "ข้าวป่า"

About 42 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์ของข้าวป่า Oryza rufipogon และ O. nivara ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์ของข้าวป่า Oryza rufipogon และ O. nivara ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์ของข้าวป่า Oryza rufipogon และ O. nivara ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ (Preproposal Research Fund)

หัวเรื่อง:การปรับตัวทางโครงสร้างและชีวโมเลกุลของข้าวป่าบางชนิด (Oryza spp.) ต่อสภาพน้ำท่วมขัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์ของข้าวป่า Oryza rufipogon และ O. nivara ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์ข้าวต้านทานต่อสภาพแล้งโดยใช้แหล่งพันธุกรรมจากข้าวป่าร่วมกับการเพาะเลี้ยงคัพภะอ่อน

Img

ที่มา:The 4th Ubon Ratchathani University Reseach Conference

หัวเรื่อง:การใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอค้นหายีนต้านทานโรคไหม้ Pi-ta ในข้าวป่าและข้าวพื้นเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระจายพันธุ์ของข้าวป่า Oryza rufipogon และ O. nivara ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภูมิ พิมพ์ประพันธ์, อาจารย์

Img

ที่มา:แก่นเกษตร

หัวเรื่อง:การค้นหายีน Pi2 ต้านทานโรคใบไหม้ในข้าวป่าสายพันธุ์ต่างๆ

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ (Preproposal Research Fund)

หัวเรื่อง:การปรับตัวทางโครงสร้างและชีวโมเลกุลของข้าวพันธุ์ กข 51 (Oryza sativa) ต่อสภาพน้ำท่วมขัง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123